Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.03.2019 13:32:02
Дата здійснення дії: 18.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київоблагрообладнання"
Код за ЄДРПОУ:  00913982
Текст повідомлення: 

№ 18 від 15.03.19 року

                                                                       Шановні акціонери,

 

          Приватне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання», код за ЄДРПОУ 00913982 (далі–Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул.Київська, 13а, 08132, повідомляє, що річні загальнізбори акціонерівТовариства(далі–Загальні збори) відбудуться18 квітня 2019року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район,м.Вишневе, вул.Київська, 13а, 08132,  приміщення контори, 1-й поверх, кімната №11. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах будепроводитися18квітня 2019 року з 12 години 00 хвилин до13 години 45 хвилинза місцем проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 18 квітня 2019 року, буде складено станом на 24 годину 12 квітня 2019року.

 

Проект порядку денногоЗагальних зборів:

 1. Обрання лічильної комісіїЗагальних зборів.
 2. Обрання секретаря Загальних зборів.
 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
 4. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.
 5. Розгляд звіту генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік,затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018рік.
 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 9. Визначенняосновних напряміврозвитку Товариствана 2019рік.
 10. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 12. Уповноваження генерального директора Товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення.

 

 

               Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

http://oblagro.com.ua/ua/info

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість акцій – 3200000 штук

Загальна кількість голосуючих акцій – 3182997 штук

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дніу робочий час: з 9-00 до 17-00, а в день проведення Загальних зборів–також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – генеральний директор Товариства Усенко Олександр Юрійович;

- право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів тапорядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Участь та голосування на Загальних зборах може здійснюватися акціонером як особисто, так і через представника або декількох представників. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, призначена постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування.

 

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період   (рік)

Звітний рік 2018р.

Попередній рік 2017р.

Усього активів

49497

39230

Основні засоби (за залишковою вартістю)

36262

31311

Запаси

9014

6067

Сумарна дебіторська заборгованість

3967

1460

Грошові кошти та їх еквіваленти

219

337

Нерозподілений прибуток

28968

26114

Власний капітал

39697

37365

Статутний капітал

800

800

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

704

525

Поточні зобов’язання і забезпечення

9099

1398

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2876

1848

Середньорічна кількість акцій (штук)

3200000

3200000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,899

0,578

 

 

Генеральний директор                                                       О.Ю. Усенко