Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.03.2013
Дата публікації 23.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київоблагрообладнання "
Юридична адреса* Київська область, Києво - Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська 13-а
Керівник* Шатохін Володимир Васильович - Генеральний директор. Тел: 0459851961
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»
ТА ЇХ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Шановні акціонери,
Публічне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання», код за ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 18 квітня 2013 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, адміністративно-побутове приміщення, 1-й поверх, зал №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 18 квітня 2013 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 18 квітня 2013 року, буде складено станом на 24 годину 12 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
4. Про затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2013 рік.
9. Про розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №9 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. За ознайомлення акціонерів з документами відповідає голова Ревізійної комісії Товариства Прокопенко Віктор Іванович (кімната №7, тел. (04598) 5-19-61).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показників Період (рік)
Звітний рік 2012р. Попередній рік 2011р.
Усього активів 22189 21110
Основні засоби 23287 9267
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2558 2311
Сумарна дебіторська заборгованість 1410 1110
Грошові кошти та їх еквіваленти 144 195
Нерозподілений прибуток 18413 15596
Власний капітал 19413 17783
Статутний капітал 800 800
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2776 3327
Чистий прибуток (збиток) 1630 2082
Середньорічна кількість акцій (штук) 3200000 3200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 66 66

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 13 березня 2013 року у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

Генеральний директор Товариства В.В.Шатохін
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Шатохін Володимир Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2013
(дата)