Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2014
Дата публікації 20.03.2014 16:35:38
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
Юридична адреса* 08132 Київська область, Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Київська, буд. 13А
Керівник* Усенко Олександр Юрійович - Генеральний директор. Тел: (04598) 5-19-61
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство „Київоблагрообладнання”, код за ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства ( далі – Загальні збори ) відбудуться 24 квітня 2014 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, адміністративно-побутове приміщення, 1-й поверх, зал №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 24 квітня 2014 року з 13 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 24 квітня 2014 року, буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів.
3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2014 рік.
9. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. За ознайомлення акціонерів з документами відповідає головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показників Період (рік)
Звітний рік 2013р. Попередній рік 2012р.
Усього активів 26139 24379
Основні засоби 21952 20052
Відстрочені податкові активи 10 172
Запаси 2545 2558
Сумарна дебіторська заборгованість 1495 1453
Грошові кошти та їх еквіваленти 137 144
Нерозподілений прибуток 18775 18388
Власний капітал 22359 21330
Статутний капітал 800 800
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 3780 3049
Чистий прибуток (збиток) 549 1630
Середньорічна кількість акцій (штук) 3200000 3200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 78 79

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів товариства опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №55 від 21.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Усенко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2014
(дата)