Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.03.2015
Дата публікації 11.03.2015 10:25:04
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
Юридична адреса* 08132 Київська область, Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Київська, буд. 13А
Керівник* Усенко Олександр Юрійович - Генеральний директор. Тел: (04598) 5-19-61
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ” ТА ЇХ ПОРЯДОК ДЕННИЙ Шановні акціонери, Публічне акціонерне товариство „Київоблагрообладнання”, код за ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства ( далі – Загальні збори ) відбудуться 16 квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, адміністративно-побутове приміщення, 1-й поверх, зал №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 16 квітня 2015 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 16 квітня 2015 року, буде складено станом на 24 годину 09 квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів): 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів. 2. Про обрання секретаря Загальних зборів. 3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 8. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2015 рік. 9. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. За ознайомлення акціонерів з документами відповідає головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61). Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показників Період (рік) Звітний рік 2014р. Попередній рік 2013р. Усього активів 38208 26139 Основні засоби 30396 21952 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 3143 2545 Сумарна дебіторська заборгованість 1557 1495 Грошові кошти та їх еквіваленти 112 137 Нерозподілений прибуток 19377 18775 Власний капітал 33091 22359 Статутний капітал 800 800 Довгострокові зобов’язання 159 - Поточні зобов’язання 4958 3780 Чистий прибуток (збиток) 612 549 Середньорічна кількість акцій (штук) 3200000 3200000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 79 78 Повідомлнення про проведення Загальних зборів Товариства опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №46 від 10.03.2015року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Усенко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2015
(дата)