Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.04.2015
Дата публікації 06.04.2015 14:59:11
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
Юридична адреса* 08132 Київська область, Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Київська, буд. 13А
Керівник* Усенко Олександр Юрійович - Генеральний директор. Тел: (04598) 5-19-61
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ В ПОРЯДКУ ДЕННОМУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ” Публічне акціонерне товариство „Київоблагрообладнання”, код за ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132. Доповнити порядок денний річних Загальних зборів товариства п.10, п.11. 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх попереднє схвалення із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості. 11. Уповноваження Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх попереднє схвалення. Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61). Повідомлення про зміни в порядку денному річних Загальних зборів товариства опубліковано в друкованому виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №66 від 07.04.2015року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Усенко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2015
(дата)