Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2016
Дата публікації 15.03.2016 11:12:24
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
Юридична адреса* 08132 Київська область, Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Київська, буд. 13А
Керівник* Усенко Олександр Юрійович - Генеральний директор. Тел: (04598) 5-19-61
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери,

Публічне акціонерне товариство „Київоблагрообладнання”, код за ЄДРПОУ 00913982  (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства ( далі – Загальні збори) відбудуться 20 квітня 2016року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132,  приміщення контори, 1-й поверх, кімната №11. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 20 квітня 2016 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 20 квітня 2016 року, буде складено станом на 24 годину 14 квітня 2016 року.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний Загальних зборів):

 

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2. Про обрання секретаря Загальних зборів.

3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту       Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2016 рік.

9. Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх попереднє схвалення із зазначенням характеру правочинів, їх граничної сукупної вартості.

11. Уповноваження Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх попереднє схвалення.

 

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Усенко Олександр Юрійович.

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61).

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період   (рік)

Звітний рік 2015р.

Попередній рік 2014р.

Усього активів

37327

38273

Основні засоби

32059

30396

Відстрочені податкові активи

55

35

Запаси

4152

3143

Сумарна дебіторська заборгованість

872

1557

Грошові кошти та їх еквіваленти

189

112

Нерозподілений прибуток

22114

19412

Власний капітал

34958

33126

Статутний капітал

800

800

Довгострокові зобов’язання

284

159

Поточні зобов’язання

2085

4988

Чистий прибуток (збиток)

2702

637

Середньорічна кількість акцій (штук)

3200000

3200000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

73

79

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

Генеральний директор Товариства                                    О.Ю.Усенко

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені "Відомості  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №51 від 16.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Усенко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2016
(дата)