Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 15.03.2017 14:19:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
Юридична адреса* 08132 Київська область, Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Київська, буд. 13А
Керівник* Усенко Олександр Юрійович - Генеральний директор. Тел: (04598) 5-19-61
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ”, ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ З ВІДПОВІДНИМИ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ

 

Шановні акціонери,

Публічне акціонерне товариство „Київоблагрообладнання”, код за ЄДРПОУ 00913982  (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства ( далі – Загальні збори) відбудуться 20 квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе,  вул. Київська, 13а,  08132,  приміщення контори, 1-й поверх, кімната №11. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 20 квітня 2017 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 20 квітня 2017 року, буде складено станом на 24 годину 13 квітня 2017 року.

 

Проект порядку денного Загальних зборів:

 

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах.
 3. Про обрання секретаря Загальних зборів.
 4. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
 5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
 6. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.
 7. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 9. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2017 рік.
 10. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
 11. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.
 12. Про визначення осіб, уповноважених Загальними зборами акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції.
 13. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до статуту Товариства. 
 14. Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.
 15. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.
 16. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.           
 17. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
 18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
 19. Про обрання особи, яка уповноважуєтся на підписання  договорів з членами наглядової ради Товариства.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень

(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,

включених до порядку денного

 

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію цих річних загальних зборів акціонерів у наступному складі: Коцупал В.Є., Шкуратенко Г.І., Старченко В.О.»

 1. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах:

 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) перед видачею його акціонерові засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови реєстраційної комісії;
 • у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожний аркуш бюлетеня.

Визнати дії Реєстраційної комісії цих Загальних зборів по засвідченню бюлетенів такими, що відповідають порядку та способу засвідчення, установленому цими Загальними зборами.»

 1. Про обрання секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати Сука П. П. секретарем Загальних зборів Товариства»

 1. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

Проект рішення: «Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів Товариства:

На обговорення питання відводиться 30 хв., для доповіді – 15 хв. Співдоповіді – 5 хвилин, заключного слова – 5 хвилин. Виступ у дебатах з одного питання має бути не більше 5 хв., кожною особою, не більше одного разу; за умови, що на обговорення одного питання час вичерпано, обговорення може бути продовжено після  голосування про подовження часу обговорення з даного питання»

 1. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»

 1. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.

Проект рішення: «За наслідками розгляду звіту генерального директора затвердити звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік»

 1. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «За наслідками розгляду звіту наглядової ради затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік»

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік»

 1. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік:

 • торгівля агротехнікою;
 • торгівля будівельними матеріалами;
 • надання в оренду власного нерухомого майна»
 1. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Чистий прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 2 127 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства для здійснення господарської діяльності»

 1. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції, затвердити статут Товариства в новій редакції (додається)»

 1.  Про визначення осіб, уповноважених Загальними зборами акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: «Уповноважити генерального директора Товариства Усенка Олександра Юрійовича підписати статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами»

 1. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до статуту Товариства. 

Проект рішення: «Уповноважити генерального директора Товариства Усенка Олександра Юрійовича здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації змін до статуту Товариства, викладеного в новій редакції та затвердженого цими Загальними зборами. Визначити, що генеральний директор Товариства має право делегувати свої повноваження щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства третім особам шляхом видачі відповідної довіреності»

 1. Про внесення змін до положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити положення про наглядову раду Товариства у новій редакції (додається)»

 1. Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції (додається)»

 1. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.    

Проект рішення: «Припинити повноваження наступних голови та членів наглядової ради Товариства: Лося Павла Євгеновича, Зайцева Сергія Олександровича, Мороз Марії Андріївни»

 1. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів  з членами наглядової ради Товариства (додаються). Визначити, що договори з членами наглядової ради Товариства є безоплатними»

 1.  Про обрання особи, яка уповноважується на підписання  договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Уповноважити генерального директора Товариства Усенка Олександра Юрійовича на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства»

 

               Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного:

http://oblagro.com.ua/ua/2015-04-06-12-25-33

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні з 9-00 до 17-00, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – генеральний директор Товариства Усенко Олександр Юрійович.

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показників

Період   (рік)

Звітний рік 2016р.

Попередній рік 2015р.

Усього активів

38711

37327

Основні засоби

31489

32059

Відстрочені податкові активи

55

55

Запаси

4187

4152

Сумарна дебіторська заборгованість

2752

872

Грошові кошти та їх еквіваленти

228

189

Нерозподілений прибуток

24241

22114

Власний капітал

36264

34958

Статутний капітал

800

800

Довгострокові зобов’язання

430

284

Поточні зобов’язання

2017

2085

Чистий прибуток (збиток)

2127

2702

Середньорічна кількість акцій (штук)

3200000

3200000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

74

73

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

 

Генеральний директор Товариства                                    О.Ю.Усенко

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні "Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" в номері №52 від 17.03.2017р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Усенко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2017
(дата)