Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.04.2018
Дата публікації 23.03.2018 19:26:29
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
Юридична адреса* 08132 Київська область, Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Київська, буд. 13А
Керівник* Усенко Олександр Юрійович - Генеральний директор. Тел: (04598) 5-19-61
E-mail* koagro@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ”, ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ З ВІДПОВІДНИМИ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ

Шановні акціонери,

Публічне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання», код за ЄДРПОУ 00913982 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 12 квітня 2018 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 13а, 08132,  приміщення контори, 1-й поверх, кімната №11. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитися 12 квітня 2018 року з 12 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин за місцем проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, призначених на 12 квітня 2018 року, буде складено станом на 24 годину 05 квітня 2018 року.

 

Проект порядку денного Загальних зборів:

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Про обрання секретаря Загальних зборів.
 3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.
 4. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.
 5. Розгляд звіту генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за наслідками його розгляду.
 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 9. Про визначення основних  напрямів розвитку Товариства на 2018 рік.
 10. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
 11. Про зміну типу та найменування Товариства.
 12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.
 13. Про визначення осіб, уповноважених Загальними зборами акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції.
 14. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до статуту Товариства.
 15. Про внесення змін до внутрішніх положень: про загальні збори акціонерів Товариства, про наглядову раду Товариства, про ревізійну комісію Товариства, про генерального директора Товариства та до Кодексу корпоративного управління Товариства.
 16. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
 17. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
 18. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
 19. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
 20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
 21. Про обрання особи, яка уповноважується на підписаннядоговорів з членами наглядової ради Товариства.
 22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 23. Уповноваження Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення.

 

Перелік питань разом з проектом рішень

(крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного

 

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію цихрічних загальних зборів акціонерів у наступному складі: Коцупал В.Є., Шкуратенко Г.І., Старченко В.О.»

 1. Про обрання секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: «Обрати Сука П. П. секретарем Загальних зборів Товариства»

 1. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

Проект рішення: «Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів Товариства:

На обговорення питання відводиться 30 хв., для доповіді – 15 хв. Співдоповіді – 5 хвилин, заключного слова – 5 хвилин. Виступ у дебатах з одного питання має бути не більше 5 хв., кожною особою, не більше одного разу; за умови, що на обговорення одного питання час вичерпано, обговорення може бути продовжено після  голосування про подовження часу обговорення з даного питання»

 1. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017рік»

 1. Розгляд звіту генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «За наслідками розгляду звіту генерального директора затвердити звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік»

 1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення (затвердження заходів) за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «За наслідками розгляду звіту наглядової ради затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Відзначити відсутність необхідності вжиття заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради.»

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: «За наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік визначити, що у зв’язку з тим, що висновки зовнішнього аудитора Товариства –

ТОВ Аудиторська фірма « Успіх – Аудит» є позитивними, відсутня необхідність вжиття заходів.»

 1. Про визначення основних напрямів розвитку Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік:

 • торгівля агротехнікою;
 • торгівля будівельними матеріалами;
 • надання в оренду власного нерухомого майна»
 1. Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: «Чистий прибуток Товариства за 2017 рік у розмірі 1848 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства для здійснення господарської діяльності»

 1. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: «1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2.  Змінити найменування Товариства з  Публічне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання» на Приватне акціонерне товариство «Київоблагрообладнання».

3.  Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною  найменування Товариства.»

 1. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новій редакції, затвердити статут Товариства в новій редакції (додається)»

 1. Про визначення осіб, уповноважених Загальними зборами акціонерів Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: «Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами»

 1. Про визначення особи, уповноваженої Загальними зборами на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до статуту Товариства.

Проект рішення: «Уповноважити генерального директора Товариства Усенка Олександра Юрійовича здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації змін до статуту Товариства, викладеного в новій редакції та затвердженого цими Загальними зборами. Визначити, що генеральний директор Товариства має право делегувати свої повноваження щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства третім особам шляхом видачі відповідної довіреності»

 1. Про внесення змін до внутрішніх положень: про загальні збори акціонерів Товариства, про наглядову раду Товариства, про ревізійну комісію Товариства, про генерального директора Товариства та до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції(додається).

2. Внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити положення про наглядову раду Товариства у новій редакції (додається).

3. Внести зміни до положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити положення про ревізійну комісію Товариства у новій редакції (додається).

4. Внести зміни до положення про генерального директора Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити положення про генерального директора Товариства у новій редакції (додається).

5. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства у новій редакції (додається)»

 1. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження наступних голови та членів наглядової ради Товариства: Лося Павла Євгеновича, Зайцева Сергія Олександровича, Мороза Андрія Леонідовича, Кравченко Олени Валентинівни, Пашкової Олени В’ячеславівни»

 1. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймається шляхом КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

 1. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження наступних голови та членів ревізійної комісії Товариства: Ворохова Вадима Анатолійовича, Синьової Інни Іванівни, Фохта Тараса Юрійовича»

 1. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається шляхом КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, визначення розміру їх винагороди.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів  з членами наглядової ради Товариства (додаються). Визначити, що договори з членами наглядової ради Товариства є безоплатними»

 1. Про обрання особи, яка уповноважується на підписаннядоговорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Уповноважити генерального директора Товариства Усенка Олександра Юрійовича на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства»

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості а саме:

 1. Укладення кредитного договору граничною вартістю до 30 мільйонів гривень.
 2. Укладення іпотечного договору граничною вартістю до 30 мільйонів гривень, предметом якого є нерухоме майно Товариства, для забезпечення виконання власних зобов’язань Товариства.
 3. Укладення іпотечного договору (як майновий поручитель) граничною вартістю до 30 мільйонів гривень, предметом якого є нерухоме майно Товариства, для забезпечення виконання зобов’язань третьої особи.
 4. Укладення договорів застави майна Товариства для забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третьої особи граничною вартістю до 30 мільйонів гривень кожний з цих договорів.
 5. Правочини щодо внесення будь-яких змін та доповнень до вищезазначених договорів без зміни їх характеру в межах граничноївартості та правочини, пов’язані з їх виконанням.
 6. Правочини щодо розірвання вищезазначених договорів.

Гранична сукупна вартість усіх вищевказаних правочинів не повинна перевищувати дев’яноста мільйонів гривень»

 1. Уповноваження Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення.

Проект рішення:«Уповноважити Генерального директора Товариства Усенка О.Ю. на підписання значних правочинів, рішення щодо яких прийнято Загальними зборами з двадцять другого питання порядку денного, з попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства умов цих правочинів з урахуванням їх характеру і граничної вартості, попередньо погоджених Загальними зборами»

 

               Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

http://oblagro.com.ua/ua/2015-04-06-12-25-33

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:  Загальна кількість акцій – 3200000 штук

        Голосуючі акції – 3182937 штук

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:документ, який ідентифікує особу акціонера, а для представника також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в кімнаті №22 приміщення контори у робочі дні у робочий час: з 9-00 до 17-00, а в день проведення Загальних зборів –  також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – генеральний директор Товариства Усенко Олександр Юрійович.

- право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

- право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Участь та голосування на Загальних зборах може здійснюватись акціонером як особисто, так і через представника або декількох представників. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, призначена постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування.

 

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – головний бухгалтер Товариства Сук Петро Петрович (кімната №21, тел. (04598) 5-19-61).

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період   (рік)

Звітний рік 2017р.

Попередній рік 2016р.

Усього активів

39230

38711

Основні засоби (за залишковою вартістю)

31311

31489

Запаси

6067

4187

Сумарна дебіторська заборгованість

1460

2752

Грошові кошти та їх еквіваленти

337

228

Нерозподілений прибуток

26089

24241

Власний капітал

37340

36264

Статутний капітал

800

800

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 525

430

Поточні зобов’язання і забезпечення

1398

2017

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1848

2127

Середньорічна кількість акцій (штук)

3200000

3200000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,578

0,665

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

 

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень «Відомості НКЦПФР»  №46 від 06.03.2018 р.

        Генеральний директор Товариства                                         О. Ю. Усенко

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Усенко Олександр Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2018
(дата)