Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Усенко Олександр юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе вул.Київська буд.13 а
4. Код за ЄДРПОУ 00913982
5. Міжміський код та телефон, факс 044507-29-28 044507-29-28
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 72 Бюлетень"вiдомостi НКЦПФР" 16.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці oblagro.com.ua в мережі Інтернет 12.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 12.04.2018 90000 39230 30
Зміст інформації:
Загальними зборами публiчного акцiонерного товариства "Київоблагрообладнання" (протокол №1 вiд 12.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв , а саме:
попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi а саме:
1.Укладення кредитного договору граничною вартiстю до 30 мiльйонiв гривень.
2.Укладення iпотечного договору граничною вартiстю до 30 мiльйонiв гривень, предметом якого є нерухоме майно Товариства, для забезпечення виконання власних зобов’язань Товариства.
3.Укладення iпотечного договору (як майновий поручитель) граничною вартiстю до 30 мiльйонiв гривень, предметом якого є нерухоме майно Товариства, для забезпечення виконання зобов’язань третьої особи.
4.Укладення договорiв застави майна Товариства для забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третьої особи граничною вартiстю до 30 мiльйонiв гривень кожний з цих договорiв.
5.Правочини щодо внесення будь-яких змiн та доповнень до вищезазначених договорiв без змiни їх характеру в межах граничної вартостi та правочини, пов’язанi з їх виконанням.
6.Правочини щодо розiрвання вищезазначених договорiв.
Гранична сукупна вартiсть усiх вищевказаних правочинiв не повинна перевищувати дев’яноста мiльйонiв гривень.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтнос i - 39230 тис.грн.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 3 182 864 голоса
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за - 3 182 864 голоса.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували. - 0 голосiв.