Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Усенко олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе вул.Київська буд.13А
4. Код за ЄДРПОУ 00913982
5. Міжміський код та телефон, факс 044 5072928
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 72 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 16.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці oblagro.com.ua в мережі Інтернет 12.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Пашкова Олена Вячеславiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими зборами товариства 12.04.2018р.Посадова особа Пашкова Олена Вячеславiвна не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.Пашкова Олена Вячеславiвна не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнього року займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання"
12.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Кравченко олена Валентинiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими зборами товариства 12.04.2018р. Посадова особа Кравченко Олена Валентинiвна не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Кравченко Олена Валентинiвна не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнього року займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання"
12.04.2018 припинено повноваження Голова наглядової ради Лось Павло Євгенович
33.1825
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими зборами товариства 12.04.2018р.Посадова особа Лось Павло Євгенович не надав згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Лось Павло Євгенович є акцiонером товариства.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1825%.Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1825%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання"
12.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Мороз Андрiй Леонiдович
33.1112
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими зборами товариства 12.04.2018р. Посадова особа Мороз Андрiй Леонiдович не надав згоди на оприлюднення своїх паспортних даних. Мороз Андрiй Леонiдович є акцiонером товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1112%.Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1112%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання"
12.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Зайцев Сергiй Олександрович
33.1093
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими зборами товариства 12.04.2018р. Посадова особа Зайцев Сергiй Олександрович не надав згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.Зайцев Сергiй Олександрович є акцiонером товариства.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1093%.Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1093%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання"
12.04.2018 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Ворохов Вадим Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими зборами товариства 12.04.2018р.Припинення повноважень голови ревiзiйної комiсiї виконано у звязку зi спливом строку на який особа обиралась.Посадова особа Ворохов Вадим Анатолiйович не надав згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.Ворохов Вадим Анатолiйович не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київоблагрообладнання"
12.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Фохт Тарас Юрiйович
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими зборами товариства 12.04.2018р.Припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї виконано у звязку зi спливом строку на який особа обиралась.Посадова особа Фохт Тарас Юрiйович не надав згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.Фохт Тарас Юрiйович не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київоблагрообладнання"
12.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Синьова Iнна Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими зборами товариства 12.04.2018р.Припинення повноважень голови члена ревiзiйної комiсiї виконано у звязку зi спливом строку на який особа обиралась.Посадова особа Синьова Iнна Iванiвна не надала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.Синьова Iнна Iванiвна не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київоблагрообладнання"
12.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Лось Павло Євгенович
33.1825
Зміст інформації:
Рiшення про обрання Головою Наглядової ради Лося Павла Євгеновича прийнято черговими Загальними зборами товариства 12.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування.Лось Павло Євгенович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду Голови Наглядової ради строком на три роки. Лось Павло Євгенович є акцiонером товариства.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1825%. Володiє пакетом акцiй емiтена у розмiрi 33,1825%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протяго останнiх трьох рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання".
12.04.2018 обрано член Наглядової ради Мороз Андрiй Леонiдович
33.1112
Зміст інформації:
Рiшення про обрання членом Наглядової ради Мороза Андрiя Леонiдовича прийнято черговими Загальними зборами товариства 12.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Мороз Андрiй Леонiдович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки. Мороз Андрiй Леонiдович є акцiонером товариства.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1112%. Володiє пакетом акцiй емiтена у розмiрi 33,1112%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протяго останнiх трьох рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання".
12.04.2018 обрано член Наглядової ради Зайцев Сергiй Олександрович
33.1093
Зміст інформації:
Рiшення про обрання членом Наглядової ради Зайцева Сергiя Олександровича прийнято черговими Загальними зборами товариства 12.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування.Зайцев Сергiй Олександрович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду члена Наглядової ради строком на три роки.Зайцев Сергiй Олександрович є акцiонером товариства.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1093%. Володiє пакетом акцiй емiтена у розмiрi 33,1093%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протяго останнiх трьох рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання".
12.04.2018 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Ворохов Вадим Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання головою ревiзiйної комiсiї прийнято черговими Загальними зборами товариства 12.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування.Ворохов Вадим Анатолiйович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї строком на три роки.Ворохов Вадим Анатолiйович є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтена.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протяго останнiх трьох рокiв займав посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київоблагрообладнання".
12.04.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Фохт Тарас Юрiйович
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання членом ревiзiйної комiсiї прийнято черговими Загальними зборами товариства 12.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Фохт Тарас Юрiйович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї строком на три роки. Фохт Тарас Юрiйович є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтена.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протяго останнiх трьох рокiв займав посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київоблагрообладнання".
12.04.2018 обрано член ревiзiйної комiсiї Синьова Iнна Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання членом ревiзiйної комiсiї прийнято черговими Загальними зборами товариства 12.04.2018р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Синьова Iнна Iванiвна не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї строком на три роки. Синьова Iнна Iванiвна є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтена.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протяго останнiх трьох рокiв займав посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Київоблагрообладнання".