Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Усенко Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе вул.Київська буд.13А
4. Код за ЄДРПОУ 00913982
5. Міжміський код та телефон, факс 044 507-29-28 044 507-29-28
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №74 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 18.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці oblagro.com.ua в мережі Інтернет 16.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 16.04.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Київоблагрообладнання" повiдомляє, що Загальними зборами товариства 12.04.2018р. прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне, а також змiну найменнування Публiчного акцiонерного товариства "Київоблагрообладнання" на Приватне акцiонерне товариство "Київоблагрообладнання" з дати державної реєстрацiї Статуту пiдприємства у новiй редакцiї. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстясься в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб- пiдпиємцiв та громадських формувань - 16.04.2018р. Повне найменування пiдприємства до змiни- Публiчне акцiонерне товариство "Київоблагрообладнання", повне найменування пiдприємства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Київоблагрообладнання".