Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Усенко Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Київоблагрообладнання"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе Київська, 13А
4. Код за ЄДРПОУ 00913982
5. Міжміський код та телефон, факс (04598) 5-19-61, (04598) 5-19-61
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 80 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 28.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці oblagro.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2014 звільнено Голова наглядової ради Лось Павло Євгенович
33.1825
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київоблагрообладнання" (Протокол вiд 24.04.2014р.) Лося Павла Євгеновича звiльнено з посади Голови Наглядової ради у зв'язку зi спливом строку, на який особа обиралась до складу Наглядової ради Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 33,1825%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 11.04.2011р. по 24.04.2014р. Особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних.
24.04.2014 звільнено Член Наглядової ради Мороз Андрiй Леонiдович
33.1113
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київоблагрообладнання" (Протокол вiд 24.04.2014р.) Мороза Андрiя Леонiдовича звiльнено з посади Члена Наглядової ради у зв'язку зi спливом строку, на який особа обиралась до складу Наглядової ради Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 33,1113%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 11.04.2011р. по 24.04.2014р. Особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних.
24.04.2014 звільнено Член Наглядової ради Зайцев Сергiй Олександрович
0.0019
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київоблагрообладнання" (Протокол вiд 24.04.2014р.) Зайцева Сергiя Олександровича звiльнено з посади Члена Наглядової ради у зв'язку зi спливом строку, на який особа обиралась до складу Наглядової ради Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 0,0019%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 11.04.2011р. по 24.04.2014р. Особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних.
24.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Лось Павло Євгенович
33.1825
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв, згiдно протоколу вiд 24.04.2014р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi п.17 ч.2 ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" Лося Павла Євгеновича ( особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних обрано на посаду Голови Наглядової ради. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 33,1825% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: три роки. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв : начальник департаменту маркетингу в ТОВ "Гласс ЛТД".
24.04.2014 обрано Член Наглядової ради Зайцев Сергiй Олександрович
0.0019
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв, згiдно протоколу вiд 24.04.2014р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi п.17 ч.2 ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" Зайцева Сергiя Олександровича ( особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних обрано на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0019% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: три роки. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв : начальник департаменту правового забезпечення в ТОВ "Гласс ЛТД".
24.04.2014 обрано Член Наглядової ради Мороз Марiя Леонiдiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято Загальними зборами акцiонерiв, згiдно протоколу вiд 24.04.2014р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi п.17 ч.2 ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" Мороз Марiю Леонiдiвну ( особа не надала згоди на розкриття персональних (паспортних) даних обрано на посаду Члена Наглядової ради. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,0000% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: три роки. Iншi посади якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв : економiст в ТОВ "Гласс ЛТД"