Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Усенко Олександр Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.09.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне Акцiонерне Товариство "Київоблагрообладнання"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе вул.Київська, буд.13А
4. Код за ЄДРПОУ 00913982
5. Міжміський код та телефон, факс 04598 5-19-61 04598 5-19-61
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.09.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 182 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 25.09.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці oblagro.com.ua в мережі Інтернет 24.09.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.09.2014 звільнено Генеральний директор Усенко Олександр Юрiйович СН 085951
22.03.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання" (Протокол вiд 24.09.2014р.) Усенка Олександра Юрiйовича звiльнено з посади Генерального директора ПАТ "Київоблагрообладнання" у зв'язку зi спливом строку, на який особа обиралась Генеральним директором Товариства. Не володiє часткою у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 01.10.2013р. по 30.09.2014р.
24.09.2014 обрано Генеральний директор Усенко Олександр Юрiйович СН 085951
22.03.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
Зміст інформації:
Рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання", згiдно Протоколу вiд 24.09.2014р., обрано Усенка Олександра Юрiйовича на посаду Генерального директора ПАТ "Київоблагрообладнання" строком з 01.10.2014р. по 30.09.2015р., Не володiє часткою у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. .