Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Усенко О.Ю.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОБЛАГРООБЛАДНАННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе Київська, буд.13а
4. Код за ЄДРПОУ 00913982
5. Міжміський код та телефон, факс 04598 5-19-61 04598 5-19-61
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 77 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці oblagro.com.ua в мережі Інтернет 20.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Лось Павло Євгенович д/н д/н
д/н
33.1825
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Припинення повноважень голови Наглядової ради Лося Павла Євгеновича виконано у звязку зi спливом строку на який особа обиралась. Посадова особа Лось Павло Євгенович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1825%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1825%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Зайцев Сергiй Олександрович д/н д/н
д/н
33.1093
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Припинення повноважень члена Наглядової ради Зайцева Сергiя Олександровича виконано у звязку зi спливом строку на який особа обиралась. Посадова особа Зайцев Сергiй Олександрович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1093%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1093%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Мороз Андрiй Леонiдович д/н д/н
д/н
33.1112
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Припинення повноважень члена Наглядової ради Мороза Андрiя Леонiдовича виконано у звязку зi спливом строку на який особа обиралась. Посадова особа Мороз Андрiй Леонiдович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних . Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1112%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1112%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
20.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Лось Павло Євгенович д/н д/н
д/н
33.1825
Зміст інформації:
Рiшення про обрання Головою Наглядової ради Лося Павла Євгеновича прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Лось Павло Євгенович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду Голова Наглядової ради на сторок три роки . Лось Павло Євгенович є акцiонером товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1825%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1825%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання"
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Зайцев Сергiй Олександрович д/н д/н
д/н
33.1093
Зміст інформації:
Рiшення про обрання членом Наглядової ради Зайцева Сергiя Олександровича прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Зайцев Сергiй Олександрович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду члена Наглядової ради на сторок три роки . Зайцев Сергiй Олександрович є акцiонером товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1093%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1093%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання"
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Мороз Андрiй Леонiдович д/н д/н
д/н
33.1112
Зміст інформації:
Рiшення про обрання членом Наглядової ради Мороза Андрiя Леонiдовича прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Мороз Андрiй Леонiдович не надав згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду члена Наглядової ради на сторок три роки . Мороз Андрiй Леонiдович є акцiонером товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33,1112%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 33,1112%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх трьох рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Київоблагрообладнання"
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Пашкова Олена Вячеславiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання членом Наглядової ради Пашкової Олени Вячеславiвни прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Пашкова Олена Вячеславiвна не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду члена Наглядової ради на сторок три роки . Пашкова Олена Вячеславiвна не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх трьох рокiв займала посаду головного бухгалтера ТОВ "Гласс ЛТД"
20.04.2017 обрано Член Наглядової ради Кравченко Олена Валентинiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання членом Наглядової ради Кравченко Олени Валентинiвни прийнято черговими Загальними зборами товариства 20.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Загальних зборiв шляхом комулятивного голосування. Кравченко Олена Валентинiвна не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, обрано на посаду члена Наглядової ради на сторок три роки . Кравченко Олена Валентинiвна не є акцiонером товариства. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Не володiє пакетом акцiй емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх трьох рокiв займала посаду головного бухгалтера ТОВ "ТД" Бусел"